วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวทางการรับบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

แนวทางการรับบริจาค อุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาให้ กระทรวงศึกษาธิการ สนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียน ออนไลน์ของนักเรียน และให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พิจารณาแนวทางสนับสนุน ตรวจเสนอ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินงานสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนของนักเรียน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มีการแต่งตั้ง “นักวิเคราะห์ฯ ชํานาญการ คณะทํางานจัดทําแนวทางการสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยมีการประชุมหารือร่วมกันจํานวน ๕ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน ครั้งที่ ๒ นักวิเคราะห์ ช่านาญการที่เศษ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุทิน แก้วพนา) นักวิเคราะห์จากการพิเศษ เป็นประธานการประชุม ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้นําเรียนสรุปรายงานความก้าวหน้าฯ พร้อมทั้งได้สรุปผล การประชุมให้ท่านทราบทุกครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น


สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. ขอเรียนว่า

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๕ ได้พิจารณาว่า เห็นควรใช้วิธีการรับบริจาคอุปกรณ์สําหรับ ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนหรือการบริจาคเป็นเงินสด ซึ่งการบริจาคเป็นอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียน ออนไลน์ของนักเรียน ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone) คอมพิวเตอร์พกพา (Notebook Tablet) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer PC) โทรทัศน์อัจฉริยะ (Smart TV) เป็นต้น ทั้งนี้ อุปกรณ์ที่รับบริจาคต้องเป็น ของใหม่หรือมีอายุการใช้งานไม่เกิน ๑ ปี และอยู่ในสภาพพร้อมใช้ หรืออาจบริจาคเป็นเงินสด ก็สามารถทําได้ รายละเอียดดังเอกสารแนวทางฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ ดังนั้น จึงเห็นควรเผยแพร่แนวทางการบริจาคฯ ดังกล่าว ผ่านช่องทางที่หลากหลาย รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทาง ศธ. ๓๖๐ องศา และเว็บไซต์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ ทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานภายนอก รวมถึงภาคเอกชนได้รับทราบและร่วมบริจาคต่อไป

 

๒. แนวทางการดําเนินงาน ได้แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ (๑) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ (๒) ระดับ หน่วยงาน (๓) ระดับจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ (๔) ระดับสถานศึกษา โดย

(๑) ระดับกระทรวงศึกษาธิการ จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการ จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน จัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อรองรับ การจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน จัดตั้งศูนย์ประสานงาน การรับบริจาคอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียน จัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการ จัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้การเรียนออนไลน์ของนักเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกิดการรับรู้ ในวงกว้าง ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานฯ

Advertisement

(๒) ระดับหน่วยงาน กําหนดแนวทางการบริหารจัดการอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียน การสอนออนไลน์ที่ได้รับการบริจาค ระดมทุนโดยการประสานหน่วยงาน มูลนิธิ ภาคเอกชน ในการร่วมบริจาค สําหรับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ของนักเรียน แจ้งให้หน่วยงาน/สถานศึกษา ในสังกัดจัดทําโครงการ ระดมทุน หรือรับบริจาคอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ สรุปรายงานข้อมูลจํานวนนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ และติดตามประเมินผลและสรุปผล การดําเนินงานฯ

(๓) ระดับจังหวัด/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางาน ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา กําหนดแนวทางการบริหาร จัดการอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้รับการบริจาค สนับสนุนการดําเนินโครงการ ระดมทุน หรือรับบริจาคอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียน การสอนออนไลน์ระดับสถานศึกษา จัดสรรอุปกรณ์ ที่ได้รับบริจาค หรือจัดซื้ออุปกรณ์โดยใช้เงินบริจาคที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียน การสอนออนไลน์ และดําเนินการให้นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ใช้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ รายงานข้อมูลจํานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกํากับติดตามประเมินผลการรับบริจาค และรายงานผล การดําเนินงานฯ ของสถานศึกษาให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ

(๔) ระดับสถานศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ระดับ จัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อระดมทุน จากศิษย์เก่า ผู้มีจิตศรัทธา มูลนิธิ ห้างร้าน ภาคเอกชน ในการร่วมบริจาคอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อส่งเสริม และให้แรงจูงใจในการระดมทรัพยากรจากบุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร ชุมชนเอกชน องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สถานศึกษา เสนอโครงการระดมทรัพยากร เพื่อขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานต้นสังกัด จัดทําบัญชีรายชื่อสถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา ที่มีความขาดแคลนและต้องการได้รับบริจาคอุปกรณ์การเรียน ติดตามประเมินผล รายงานผลการดําเนินงาน และรายงานผลการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนหลังจาก นักเรียนใช้อุปกรณ์แล้ว

๓. สําหรับแนวทางการดําเนินงานฯ ข้างต้น ในส่วนของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับกระทรวงศึกษาธิการและระดับหน่วยงาน เห็นควรมอบผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ ซึ่งในเรื่องของ การจัดตั้งกองทุนสนับสนุนเพื่อรองรับการจัดหาและสนับสนุนอุปกรณ์สําหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ของนักเรียน เห็นควรมอบให้สํานักนิติการ สป. (สน.สป.) และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร ทางการศึกษา (สคบศ.) เป็นผู้ดําเนินการ ในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับบริจาคอุปกรณ์สําหรับ ใช้ในการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและการจัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาและสนับสนุน อุปกรณ์สําหรับใช้การเรียนออนไลน์ของนักเรียน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดการรับรู้ในวงกว้าง เห็นควร มอบสํานักอํานวยการ สป. (สอ.สป.) ดําเนินการร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ศทก.สป.) ในส่วนของการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานเห็นควรมอบสํานักตรวจราชการ และติดตามประเมินผล สป. (สตผ.สป.) ดําเนินการติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานฯ สําหรับ ในส่วนของระดับจังหวัดเห็นควรมอบกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค (กสภ.) เป็นหน่วยงานดําเนินการ

ขอบคุณเนื้อหาจาก กระทรวงศึกษาธิก

Advertisement

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้ง แนวทางการรับบริจาคอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียนออนไลน์ ที่นี่าร

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม การนับเวลาเรียน และการอนุมัติการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments