แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2375

แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง ช่วงโควิด
แนวทางลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง ช่วงโควิด

แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพิ่มเพื่อน

ด่วนที่สุด แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนวทาง จำนวน ๑ ฉบับ

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มีการระบาดรุนแรงทั่วประเทศ ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษา ทำให้สถานศึกษา ครู นักเรียน ไม่สามารถ
จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายและแนวทาง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้แก่

ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความปลอดภัยของพื้นที่ เป็นการเรียนรู้แบบ On-Site ในพื้นที่
ที่มีความปลอดภัยสามารถไปสถานศึกษาได้ ขณะที่พื้นที่ไม่ปลอดภัยให้ปรับการเรียนรู้เป็น On-Air, Online
On-Hand และ On-Demand นอกจากนั้น ให้มีการเพิ่มเวลาพัก ลดการประเมินและงดกิจกรรมต่าง ๆ
ที่ไม่จำเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก รวมทั้งลดผลกระทบทางเศรษฐกิจของผู้ปกครองนักเรียน
ในส่วนของงบประมาณที่รัฐบาลให้การสนับสนุน ดูแล ช่วยเหลือ การคืน ลด ผ่อน ขยาย ช่วยเหลือค่าเทอม
และการเรียนในชีวิตวิถีใหม่ (Learning in the New Normal ความแจ้งแล้วนั้น

เพื่อเป็นการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกำหนดแนวทาง
การลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID- 19) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๗๕

แนวทางลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง ช่วงโควิด
แนวทางลดภาระครู นักเรียน ผู้ปกครอง ช่วงโควิด
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แนวทางการลดภาระครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ เพื่ออ่านรายละเอียดทั้งหมด 15 หน้า คลิกที่นี่