แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

7140
แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เรื่อง แนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 อ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายนพ.ศ 2563

เพิ่มเพื่อน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการเปิดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเปิด-ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 คือ

ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  วันปิดภาคเรียนวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

และภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 ธันวาคม 2563 วันปิดภาคเรียนวันที่ 10 เมษายน 2564

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ

 

แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563
แนวทางการเปิดปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่ มาของข้อมูลจาก สพฐ.