แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19

2156
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และแพร่ระบาด
ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา กินระยะเวลายาวนาน และมีแนวโน้มจะรุนแรงและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระดับจังหวัดไปจนถึงระดับตำบลและชุมชนที่ห่างไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษาต่าง ๆ ซึ่งมีเด็ก เยาวชน และบุคลากรทางการศึกษา อันเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสำนักบูรณาการกิจการศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน,สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย,กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.),Savethe Children ประเทศไทย, มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, สภากาชาดไทย, และองค์การยูเนสโก ประเทศไทยได้ร่วมกันพัฒนาเอกสาร “แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19(COVID-19)”โดยอิงจาก Guidancefor COVID-19Preventionand Control inSchoolsซึ่งจัดทำโดยองค์การยูนิเซฟ
องค์การอนามัยโลก และสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) เพื่อเป็นแนวทาง
ระดับสากลในการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยข้อเสนอแนะในแนวทางปฏิบัติฯ ฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและเจ้าหน้าที่ รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่จัดการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัยตลอดจนหน่วยงานการศึกษานอกระบบ

เพื่อความเข้าใจตรงกันในการใช้แนวทางปฏิบัติฯ เล่มนี้ทางคณะผู้จัดทำใช้คำเรียกร่วมกันว่า “สถานศึกษา” และ “เด็ก” หรือ “นักเรียน” อันครอบคลุมถึง เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษาในระดับช่วงวัยต่าง ๆ รวมถึงคำว่า “เจ้าหน้าที่” ซึ่งหมายรวมถึงบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ครูเจ้าหน้าที่ในโรงเรียน แม่บ้าน คนครัว ภารโรง เป็นต้นแน่นอนว่า เพียงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา อาจจะไม่เพียงพอต่อการดูแลนักเรียน นักศึกษา ให้ปลอดภัยจากโรค ในเล่มนี้จึงมีแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก อีกด้วย โดยที่ผู้บริหาร

เพิ่มเพื่อน

ครูและเจ้าหน้าที่จากสถานศึกษาสามารถแนะนำบอกต่อให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็ก เพื่อนำไปปฏิบัติต่อได้
ที่สำคัญ สถานศึกษาต้องเป็นกำลังสำคัญในการสื่อสารแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเด็กและเยาวชน ในฐานะกลุ่มสำคัญที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชุมชน (change agents)ก็จะสามารถบอกต่อให้กับครอบครัวและชุมชนได้ อนึ่ง แต่ละสถานศึกษา สามารถนำแนวทางปฏิบัติฯ ไปปรับใช้ตามบริบทสถานการณ์ที่เกิดขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนความเชื่อของแต่ละศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19
แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19

 

อ่านคู่มือแนวทางการป้องกันและดาวน์โหลดที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา