วันพฤหัสบดี, ธันวาคม 7, 2023
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTแนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน...

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

Advertisement

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ซึ่งในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน 2566
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน ตามโครงการอาหารกลางวัน 2562

ด้วยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอจัดส่งสําเนาหนังสือ จํานวน ๗ เรื่อง ดังนี้

๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสําเร็จ)

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๗ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การกําหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบ ความนํารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๘ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกําหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

๔. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๙ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลัก แห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

๕. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างใน กรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

๖. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๔๙ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณี ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

Advertisement

๗. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๕๑ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนําหลักประกันการเสนอราคา มาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

สํานักการคลังและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานพัสดุ

โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๒๒ – ๕๕๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๕๖๖๗

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

Advertisement

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566
แนวทางปฏิบัติในการ จัดซื้อวัตถุดิบ ของโรงเรียน เพื่อใช้ในการ ประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือ การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ) ตามโครงการอาหารกลางวัน นักเรียน ล่าสุด ตุลาคม 2566

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments