แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครูล่าสุด เชิญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯร่วมแก้หนี้ครู

1403
แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครูล่าสุด เชิญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯร่วมแก้หนี้ครู
แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครูล่าสุด เชิญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯร่วมแก้หนี้ครู

แนวทางแก้ปัญหาหนี้ครูล่าสุด เชิญประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ฯร่วมแก้หนี้ครู

          เมื่อวันที่ 25 ..ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า สำนักงานปลัด(สป.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีหนังสือถึงประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทุกแห่งในประเทศไทย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ.ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ ตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน ดังนั้นจึงขอชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัด ศธ.

           ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า การเชิญชวนให้สกรณ์ออมทรัพย์ครูได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวถือเป็นไปตามนโยบายพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ศธ. กระทรวงการคลัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายทำอย่างไรให้ครูได้ชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือการรวมหนี้ครูมาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้ของครูให้ได้มากที่สุด ตลอดจนพัฒนาครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย ตามคำสั่งซึ่งศธ.ในฐานะคณะกรรมการมีภารกิจรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาของศธ. เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูเป็นรูปธรรม จึงกำหนดให้มีแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

           สำหรับระยะแรกได้กำหนดโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบเป็นฐาน โดยดำเนินการศึกษาและถอดบทเรียนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง จำนวน 2 แห่ง และขยายไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ อย่างน้อย จำนวน 12 แห่ง เพื่อให้ครูมีสภาพคล่องในการชำระหนี้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่อย่างมีศักดิ์ศรี ส่งผลให้ครูทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีคุณภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคมต่อไปดร.สุภัทร กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเพจ At_HeaR