แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

725

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ว13/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ กคศ.แจ้งวิชาเอก ระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา สำหรับขอวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

advertisement

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565
แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.ค.ศ. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู โดยในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะกําหนดให้ ข้าราชการครูยื่นคําขอผ่านระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal : DPA) ซึ่งในแบบ คําขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ได้กําหนดให้ข้าราชการครูระบุรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะด้วย นั้น

สํานักงาน ก.ค.ศ. ขอเรียนว่า ในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะ หรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว มีเจตนารมณ์ให้ข้าราชการครูได้พัฒนาสมรรถนะ ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาเอกที่ ก.ค.ศ. กําหนด ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบโครงสร้างเวลาเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตร สถานศึกษา หรืออัตรากําลังในแต่ละประเภทวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา หรือสาขาวิชาที่สํานักงาน กศน. ได้แจ้งความประสงค์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นคําขอ

 

advertisement

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565
แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด17หน้า

แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565
แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565
แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565
แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565

ดาวน์โหลดเอกสารแนบทั้งหมด17 หน้า

advertisement

กคศ.แจ้งวิชาเอก ระดับปฐมศึกษามัธยมศึกษา และ อาชีวศึกษา สำหรับขอวิทยฐานะ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ว13/2565 ขอบคุณที่มาจาก : สำนักงาน ก.ค.ศ.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง แบบขอมีขอเลื่อนวิทยฐานะ DPA สำหรับสาขาวิชาที่ไม่ได้กำหนดในระบบ DPA พร้อมแบบสรุปสรุปคะแนน ดาวน์โหลดที่นี่