วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Advertisement

มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 และ แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่าง 2565 ของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราว่าง จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ดังนี้

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่าง-2565-มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ-พ.ศ.-2562-–-2565

1. ตำแหน่งที่เห็นควรจัดสรรคืนทั้งหมด เพื่อให้ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที
– ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรืออยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา ให้ส่วนราชการแต่งตั้งบุคคลได้อย่างต่อเนื่องทันที เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานของสถานศึกษาตลอดจนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ตำแหน่งที่ ก.ค.ศ. กำหนด พิจารณาจัดสรรตามเงื่อนไขเฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้
2.1 ตำแหน่งสำหรับบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล
2.2 ตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มี่อาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.4 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและตำแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในโรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา(Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

❖ หลักการพิจารณาจัดสรร ให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1.1 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ซึ่งไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือไม่อยู่ในแผนการควบรวมสถานศึกษา

1.2 โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และ ในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน

1.3 โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

1.4 ตำแหน่งที่เหลือจากการจัดสรร ตามข้อ 1.1, 1.2 และ 1.3 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) รายงานส่งคืน สพฐ.

Advertisement

2. ตำแหน่งครูผู้สอน ดำเนินการจัดสรรอัตราตามลำดับ ดังนี้
2.1 จัดสรรให้สถานศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการต่าง ๆ ดังนี้
1) นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
2) นักศึกษาทุนโครงการ สควค.
3) นักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม

2.2 อัตราที่เหลือจาก ข้อ 2.1 จัดสรรให้โรงเรียนตามเงื่อนไข ดังนี้
1) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 120 คนขึ้นไป ที่มีอัตรากำลังครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
2) จัดสรรให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยกว่า 120 คน ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ (จังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) และในพื้นที่พิเศษ เสี่ยงภัย ทุรกันดาร ชนกลุ่มน้อย เกาะ ภูเขา และพื้นที่ในเขตชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน
3) โรงเรียนการศึกษาเพื่อคนพิการ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ และโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ หรือเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) หรือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ

2.3 เมื่อจัดสรรอัตราให้โรงเรียนตามเงื่อนไขที่ คปร. และ ก.ค.ศ. กำหนดแล้ว สงวนอัตราไว้ ร้อยละ 25 เพื่อดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และร้อยละ 50 กรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 17 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่าง 2565

แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดสรรอัตราว่าง 2565

Advertisement

<<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า 4-6 คลิกที่นี่>>

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง : สพฐ.คืนอัตราและตำแหน่งว่างครู จากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 5246

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments