วันเสาร์, มีนาคม 2, 2024
Google search engine
หน้าแรกHILIGHTแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

Advertisement

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตและแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สถานี ก.ค.ศ.
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิตและแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สวัสดีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้อ่านทุกท่าน สำนักงาน ก.ค.ศ. มีประเด็นสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ซึ่งแนวปฏิบัติฯ เดิม (ว 7/2556) และ (ว 9/2560) กำหนดไว้ว่า กรณีหลักฐานการศึกษามิได้ระบุสาขาวิชาเอกที่ศึกษาไว้ หรือระบุไว้แตกต่างจากประกาศรับสมัครให้นับจำนวนหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาตาม Transcript ทั้งหมด ส่งผลให้ผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชา ที่ ก.ค.ศ. รับรองแล้ว แต่แตกต่างไปจากประกาศรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก สามารถสมัครสอบได้ โดยการนับหน่วยกิตในคุณวุฒิและหรือสาขาวิชานั้น ทำให้บางสถานศึกษาได้ครูในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับวิชาที่สอน และไม่ตรงตามความจำเป็นต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้น ก.ค.ศ. จึงมีมติให้ปรับปรุงแนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต ใหม่ โดยมีสาระสำคัญ คือ

“กรณีผู้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำหลักฐานการศึกษาซึ่งมิได้ระบุสาขาวิชา หรือโปรแกรมวิชา หรือแขนงวิชา หรือวิชาเอกที่ศึกษาไว้ มาใช้สมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก ให้ กศจ. หรืออ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกพิจารณาและดำเนินการนับหน่วยกิตรายวิชาที่ศึกษา ที่ตรงกับประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ประกาศรับสมัครจากใบรายงานผลการศึกษา หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) ดังนี้

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

Advertisement

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี หลักสูตรต่อเนื่อง ให้นับหน่วยกิตในรายวิชานั้นๆ ในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต และในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าไม่เกิน 10 หน่วยกิต รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ทั้งนี้ การพิจารณานับหน่วยกิตของผู้ดำเนินการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกผลเป็นประการใด ให้เป็นที่สุดสำหรับการตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.www.otepc.go.th”

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอชี้แจงแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือก กรณีที่ประกาศรับสมัครไม่ครอบคลุมชื่อสาขาวิชา/โปรแกรมวิชา/แเขนงวิชา/วิชาเอก ที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน แต่มีความเกี่ยวข้องหรือใกล้เคียง หรือคล้ายคลึงกัน (เนื่องจาก ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนโดยใช้ชื่อหลักสูตรที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละสถาบัน จึงอาจทำให้ไม่สามารถประกาศรับสมัครโดยระบุสาขาวิชาโปรแกรมวิชา/แขนงวิชา/วิชาเอก ได้ครอบคลุมหลักสูตรทั้งหมดที่สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอน) ให้ กศจ.หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้ง แล้วแต่กรณี พิจารณาวินิจฉัยคุณวุฒิของผู้สมัคร ผลการพิจารณาเป็นประการใดให้เป็นที่สุด

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของแนวปฏิบัติ รวมทั้งกรณีตัวอย่างการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิในการสมัครสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้ จากหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.6/ว 13 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/316 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ www.otepc.go.th

สำนักงาน ก.ค.ศ.
18 มิถุนายน 64

แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต และแนวทางการพิจารณาคุณวุฒิ ในการสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย

Advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงาน ก.ค.ศ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments