วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ปีการศึกษา 2564 การอนุมัติจบ

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ปีการศึกษา 2564 การอนุมัติจบ

Advertisement

นับเวลาเรียน สอนชดเชย ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ปีการศึกษา 2564 การอนุมัติจบ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การจัดการเรียนตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 และการอนุมัติการจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2563 หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564  ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามประกาศที่อ้างถึง กระทรวงศึกษาธิการ ให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และรอบใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอยู่ในหลายพื้นที่นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแนวทางเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียนการสอนชดเชยการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรปีการศึกษา 2560 และการอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1การนับเวลาเรียน

ให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป ยกเว้นสถานศึกษาใดมีความพร้อมมีความประสงค์เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2560 และผ่านเกณฑ์การประเมินความพร้อมของระบบ Thai Stop Covid+ (TSC+) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดให้เริ่มนับเวลาเรียนตั้งแต่วันที่เปิดภาคเรียนในวันนั้นทั้งนี้สถานศึกษาต้องจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามโครงสร้างเวลาเรียนที่สถานศึกษากำหนด

2.การสอนชดเชย

สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ ได้ตามบริบทและความเหมาะสมหรืออาจจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งหรือใช้หลายวิธีร่วมกันดังต่อไปนี้

2.1 การจัดการเรียนการสอนแบบ on site
2.1.1 เพิ่มจำนวนเวลาเรียนในแต่ละวัน
2.1.2 เพิ่มการเรียนในวันหยุด

2.2 การจัดการเรียนการสอนแบบ Online on air on demand on hand
2.2.1 กำหนดตารางสอนให้ชัดเจนเพื่อนำมานับชั่วโมงการเรียนได้
2.2.2 เลือกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้จริงคำนึงถึงบริบทของนักเรียนที่บ้านและความพร้อมของผู้ปกครอง

Advertisement

2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบBlended
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมระหว่าง on site กับ Distance Learning ในรูปแบบต่างๆเช่น on site กับออนไลน์หรือ on site กับ on air เป็นต้น
ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร
สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่จำเป็นและเรียนรู้อย่างมีความหมายใน 2 ลักษณะ ได้แก่
3.1 เน้นตัวชี้วัดต้องรู้
3.2 บูรณาการตัวชี้วัดควรรู้กับกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือภาระงานของนักเรียน

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตัวชี้วัดต้องรู้และควรรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และส่วนที่ปรับปรุงพุทธศักราช 2560 ได้ในเว็บไซต์ของสำนักวิชาการและสำนักมาตรฐานการศึกษาหรือ QR Code ที่ปรากฏท้ายนี้

4.การอนุมัติจบการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564

กรณีสถานศึกษาแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนดังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 และเสร็จสิ้นก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ถึง 13 มิถุนายน 2564) หรือก่อนวันเปิดเรียนของปีการศึกษา 2564 ตามที่สถานศึกษากำหนดให้ถือเป็นการอนุมัติจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

Advertisement

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ปีการศึกษา 2564 การอนุมัติจบ

แนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย ปีการศึกษา 2564 การอนุมัติจบ

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments