วันเสาร์, ธันวาคม 2, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19)

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID – 19)

Advertisement

 

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19)

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งนโยบายและแนว ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และแจ้ง การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ซึ่งกําหนดวันรับสมัคร วันสอบ/คัดเลือก จับฉลาก ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว และวันยืนความจํานง (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) เพื่อให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติ เป็นแนวทางเดียวกัน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

หลักการสําคัญที่ต้องถือปฏิบัติ ดังนี้

Advertisement

๑. ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียน เท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนการรับนักเรียนทําการจัดสอบคัดห้อง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

๒. กรณีที่เด็กเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อ หากสามารถเดินทางมาสอบ ณ สนามสอบ ของโรงเรียนที่นักเรียนสมัครสอบได้ ให้โรงเรียนดําเนินการให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้สอบทุกคน ทั้งนี้ ให้ดําเนินการ จัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ เด็กกลุ่มปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มติดเชื้อ โดยให้นํามาตรการการจัดสอบ สําหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานที่สอบ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาใช้เป็นแนวทางดําเนินการด้วย

๓. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตกํากับ ดูแล และช่วยเหลือสถานศึกษาให้ดําเนินการ รับนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งขอให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัด เพื่อพิจารณาให้โรงเรียนในสังกัดดําเนินการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ อนึ่ง สํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งให้กรุงเทพมหานคร และทุกจังหวัดทราบด้วยแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๔. ให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต จัดตั้ง Call Center สําหรับชี้แจงข้อมูลการดําเนินการที่เกี่ยวข้อง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID – 19) ที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments