แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

1351
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

 แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง
และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR CODE ค่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
๒. แบบรายงานการ ปิด – เปิด ของหน่วยงานในสังกัด
๓. แบบรายงานผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) จังหวัดสมุทรสาคร
พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจส่งผลกระทบไปยังพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียน
ที่มีที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความห่วงใยต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและจำกัดวงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้
๑. สถานศึกษาและหน่วยงานในสังกัด ที่มีนักเรียนและบุคลากรที่เดินทางไป -กลับจังหวัดสมุทรสาคร ให้ใช้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) อย่างเคร่งครัดโดยนักเรียนให้หยุดเรียน สำหรับบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ โดย Work from home ได้ และขอให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

๒. เฝ้าระวังสถานการณ์ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หรือ ศบค. อย่างเคร่งครัด

๓.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง
และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลได้จากทางเว็บไซต์
http://gg.gg/mol9h หรือ OR CODE ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

๔. รายงานการ ปิด – ปิด ของหน่วยงานในสังกัด และหากพบผู้ติดเชื้อ ให้รายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐนกราบโดยด่วน ตามแบบรายงานสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ ๓ โดยส่งทาง
E-mail [email protected] หากสถานศึกษาที่ปิดการเรียนการสอนขอให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายสนิท แย้มเกษร)
รรเลชาธิการ ปฏิบัติราชารแทน
เลราธิการตณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
สำนักอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
โทร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๙ โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑

แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
แนวปฏิบัติของสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวัง และวางแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/