แนวโน้มปรับใหญ่ทดสอบโอเน็ต

790
“ธีระเกียรติ”พร้อมเสนอ สทศ.ยกเลิกสอบวิชาสังคมศึกษา ออกจากโอเน็ต ให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินเอง คาดกลางปี 2560 จะมีความชัดเจนในเรื่องนี้
วันนี้(19ธ.ค.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)มีข้อเสนอให้ตัดวิชาสังคมศึกษา ออกจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต แล้วให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินวิชาดังกล่าวเอง โดยมีเหตุผลว่า เนื่องจากในการสอบโอเน็ตเกือบทุกปี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.)มักถูกต่อว่า ว่าข้อสอบและเฉลยคำตอบวิชาสังคมศึกษากำกวม ไม่ตรงประเด็น และอาจไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กได้ตรงตามเนื้อหาการเรียนรู้ นั้น ที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และสำนักงานปลัดศธ. ไปวางระบบประเมินที่ได้มาตรฐานมีความธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย รวมถึงจะต้องประเมินได้ว่า เด็กเรียนวิชานี้แล้วได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่
“อย่างไรก็ตามที่ประชุมเห็นว่า ยังไม่ควรยกเลิกการสอบวิชาสังคมศึกษาในปีการศึกษา 2559 ทันที เพราะห่วงว่า เมื่อไม่ต้องสอบเด็กจะไม่ตั้งใจเรียน ซึ่งผมขอดูความชัดเจนภายในกลางปี 2560 ก่อน หาก สพฐ. และสำนักงานปลัด ศธ.ทำให้มั่นใจได้ว่า ระบบประเมินที่ออกแบบมามีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ผมก็พร้อมจะเสนอไปยัง สทศ.ให้ยกเลิกการสอบวิชานี้ทันที”รมว.ศธ.กล่าวและว่า นอกจากมีแนวคิดให้โรงเรียนประเมินวิชาสังคมศึกษาเองแล้ว ยังอยากให้ดูแนวทางการประเมินวิชาพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งได้ยกออกจากการสอบโอเน็ตไปเมื่อปี 2558 ด้วย โดยข้อสอบต้องวัดได้ทั้งในส่วนของความจำและการคิดวิเคราะห์ รวมถึงครูจะต้องติดตามประเมินพฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนของเด็กด้วย
นพ.ธีระเกียรติ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่า ต่อไปควรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรวิชาต่าง ๆ เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดทำหลักสูตรโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) เพื่อแก้ปัญหาการออกข้อสอบไม่ตรงกับหลักสูตรการเรียนการสอน…