แนะนำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สำหรับเลื่อนวิทยฐานะ มีให้เลือกกว่า 18 หลักสูตร สามารถเลือกได้ตามสาระวิชาและระดับชั้นที่ต้องการ

3039

แนะนำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ สำหรับเลื่อนวิทยฐานะ มีให้เลือกกว่า 18 หลักสูตร สามารถเลือกได้ตามสาระวิชาและระดับชั้นที่ต้องการ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา นับชั่วโมงตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด!!!

หลายองค์กรรวมถึงอาชีพครูเริ่มมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาให้มีการใช้งานอย่างสะดวกสบาย และสถานการณ์บ้านเราตอนนี้กับไวรัส COVID-19 ทำให้มีผลกระทบต่อหลายๆ ฝ่ายจนไม่สามาถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามสะดวก ลุกลามไปถึงการเข้าอบรมในพื้นที่ต่างๆ ทำให้เป็นปัญหาสำหรับครูทุกท่านที่ยังต้องทำวิทยฐนา และที่ต้องเก็บชั่วโมงการอบรม พวกเรา Trainflix ได้มองเห็นปัญหาเหล่านี้จึงอยากเป็นอีกหนึ่งแรงยื่นมือเข้าไปช่วยครูไทยทุกท่านได้สามารถพัฒนาไปพร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจะมาขอแนะนำหลักสูตรอบรมครูออนไลน์ กว่า 18 หลักสูตร สามารถเลือกได้ตามสาระวิชาและระดับชั้นที่ต้องการ หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา นับชั่วโมงตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด!!! โดยมีรายละเอียดหลักสูตรดังนี้

หลักสูตรสำหรับระดับปฐมวัย

รหัสหลักสูตร 621161141

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการรับรอง : 12 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับระดับชั้นประถมศึกษา

รหัสหลักสูตร 629031126

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการรับรอง : 20 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับระดับชั้นมัธยมต้น

รหัสหลักสูตร 623181251

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการรับรอง : 12 ชั่วโมง

หลักสูตรสำหรับระดับชั้นมัธยมปลาย

รหัสหลักสูตร 624041035

จำนวนชั่วโมงที่ได้รับการรับรอง : 20 ชั่วโมง

เมื่ออบรมเสร็จจะได้รับวุฒิบัตร

สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรทั้งหมดได้ที่ : https://www.facebook.com/trainflixthailand/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/