Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

แนะเคล็ดลับยกระดับคุณภาพการศึกษาเด็กไทย

Advertisement

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ปัญหาคุณภาพนักเรียนไทยถดถอย ซึ่งสะท้อนผ่านผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET และการประเมินผลทักษะการเรียนรู้นักเรียนนานาชาติ หรือ PISA ที่ตกต่ำตลอดหลายปีมานี้ว่า ปัญหามาจาก หลายปัจจัย โดยเฉพาะการสอนของครูที่ยังไม่ได้เน้นวิธีสอนให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็น ซึ่งเป็นจุดเน้นของทั้งข้อสอบ O-NET และ PISA จึงส่งผลทำให้คะแนนสอบนักเรียนออกมาต่ำ

“แนวทางแก้ปัญหาที่ตรงจุดคือ ต้องปรับวิธีคิดของครูให้เน้นอำนวยการสอนเด็กให้คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็นให้ได้ โดยสามารถเรียนรู้ได้จากครูที่ประสบความสำเร็จจากการสอนด้วยแนวทางนี้ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัดก็ต้องส่งเสริมให้มีครูต้นแบบจำนวนมากๆด้วย” นายสมศักดิ์กล่าว

ด้าน ดร.ศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) กล่าวว่า การสอนให้นักเรียนคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาเป็นนั้น ครูต้องเรียนรู้วิธีการสอนแบบ Active Learning ที่เน้นสอนแบบพาเด็กคิด พาเด็กทำ ซึ่งจะทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ หรือสมรรถนะ เป็นวิธีที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนโดยตรงและเร็วที่สุด ทั้งนี้ ถือเป็นทิศทางที่ดีที่ขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณให้ครูทุกคนได้อบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ซึ่งครูทั่วประเทศสามารถเลือกอบรมหลักสูตรพัฒนา การสอนแบบ Active Learning ได้.

ขอบคุณที่มา : ไทยรัฐออนไลน์  6 มิ.ย. 2561


You might also like