แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

3864

แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง
แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน โดย โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.ตรัง กระบี่

ขอเชิญนักเรียน นิสิต/นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ ร่วมกันทำแบบทดสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้น ดังนี้

1. กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายในชีวิตประจำวัน” กิจกรรมเนื่องใน “วันรพี” รำลึกพระกรุณาธิคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”
*ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวได้ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/Z97F25ksaLj2AMHq5

2. กิจกรรมการทดสอบวัดความรู้ในหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน” กิจกรรมเนื่องในวัน”อาเซียน”เป็นวันที่การก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตาม “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 8 สิงหาคม 2510
*ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบในหัวข้อดังกล่าวได้ โดยแบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 70 จะได้เกียรติบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/7mG19WK4oDWS8pyT8

สามารถเข้าร่วมทำแบบทดสอบได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 (ปิดระบบเวลา 16.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2564)

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง สพม.ตรัง กระบี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล แบบทดสอบออนไลน์ กฎหมายในขีวิตประจำวัน และอาเซียน จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.ตรัง