อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

5001
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จัดทำโดย สพป.ลำพูน เขต 1 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งคุณครูหลายท่านคงคุ้นเคยกับคำว่า  การนิเทศภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่กันอยู่แล้ว โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

advertisement

 ก่อนอื่นไปดูว่า  การนิเทศภายใน  คืออะไร                       

การนิเทศภายในโรงเรียน
ในอดีตที่ผ่านมา การดำเนินการนิเทศการศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรภายนอกโรงเรียน ได้แก่ ศึกษานิเทศก์ ที่เข้ามาดำเนินการในโรงเรียนแต่เพียงฝ่ายเดียว แต่ในปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป จำนวนโรงเรียนมีมากขึ้น ครู และนักเรียนมีมากขึ้น ทำให้ศึกษานิเทศก์ ไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานได้อย่าง ทั่วถึง และไม่สามารถให้บริการการนิเทศการศึกษาได้อย่างครอบคลุม ในภายหลงัจึงต้องมีการนิเทศการศึกษา อีกรูปแบบเกิดขึ้นคือการนิเทศภายในโรงเรียน เพราะการนิเทศภายในโรงเรียนเป็นกระบวนการดา เนินงาน ร่วมกันระหว่างบุคลากรทุกคนในโรงเรียน เพื่อการแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนางานในวิชาชีพครูให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายการศึกษาที่กำหนด และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

หลักการ แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

๑)การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบ ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการ ปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายมาตรฐานที่กําหนดและ ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability) ๒)การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วย กระตุ้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ ของสถานศึกษาสู่สากลตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล เพื่อ การบรรลุเป้าหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment)

วัตถุประสงค์ 

  • สร้างมาตรฐานการประเมิน (Quality Code/ Criteria/ Guideline) และ ส่งเสริมให้สถานศึกษาสร้างมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับ และทุกกลุ่มประเภท และสร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก สําหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท เพื่อให้เกิดกลไกการ ขับเคลื่อนจากผู้มีหน้าที่ในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษา และ   การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและ ความคาดหวังของประเทศ
  • ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมทั้ง รายงานสถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการ พิจารณากําหนดนโยบายการพัฒนา ที่นําไปสู่การจัดสรรงบประมาณและ ทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพ กรอบการประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษาอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง : แบบทดสอบมีจำนวน 30 ข้อ สอบผ่านเกณฑ์ 70% 

advertisement

*หมายเหตุ หากท่านทำคะแนนได้ถึงร้อยละ 70 และเป็น 1 ใน 1500 คนแรกในแต่ละวัน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทางอีเมล ท่านสามารถเข้ามาทำแบบทดสอบได้ใหม่ในวันถัดไปค่ะ

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

advertisement

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จัดทำโดย สพป.ลำพูน เขต 1

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การนิเทศภายในของสถานศึกษาเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  จัดทำโดย สพป.ลำพูน เขต 1 จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูทุกท่านและขอบคุณ สพป.ลำพูน เขต 1 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ