แบบทดสอบออนไลน์ การรายงานเอกสารทางการศึกษาด้วย SchoolMIS สพป.รอ.3

5991
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตั  วอย่างเกียรติ    บัตร

 

คู่มือการใช้งาน SchoolMIS เบื้องต้น โปรดศึกษาก่อนทำแบบทดสอบ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบ