แบบทดสอบออนไลน์ การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของ กศน.อำเภอขลุง

8197
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ของ กศน.อำเภอขลุง
การวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) มีจำนวนเนื้หา 9 กลุ่มเนื้อหา ประกอบด้วย
1.สิทธิและความรับผิดชอบ
2.การเข้าถึงสื่อดิจิทัล
3.การสื่อสารยุคดิจิทัล
4.ความปลอดภัยยุคดิจิทัล
5.ความเข้าใจสื่อดิจิทัล
6.แนวปฏิบัติในสังคมดิจิทัล
7.สุขภาพดียุคดิจิทัล
8.ดิจิทัลคอมเมิร์ซ
9.กฎหมายดิจิทัล

Digital literacy คืออะไร

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy หมายถึง ทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกัน หรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทำงาน หรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ทักษะดังกล่าวครอบคลุมความสามารถ 4 มิติ

  • การใช้ (Use)
  • เข้าใจ (Understand)
  • การสร้าง (create)
  • เข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มเพื่อน

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จากยุค Analog ไปสู่ยุค Digital และยุค Robotic จึงทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการทำงาน ข้าราชการซึ่งเป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศ จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของการเปลี่ยนแปลง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด culture shock เนื่องจากการเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี และเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น การสูญเสียการเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การโจรกรรมข้อมูล การโจมตีทางไซเบอร์ เป็นต้น

Digital literacy หรือทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นทักษะด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญ สำหรับข้าราชการในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร และการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นในลักษณะ “ทำน้อย ได้มาก” หรือ “Work less but get more impact” และช่วยส่วนราชการสร้างคุณค่า (Value Co-creation) และความคุ้มค่าในการดำเนินงาน (Economy of Scale) เพื่อการก้าวไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ข้าราชการ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับโอกาสการทำงานที่ดีและเติบโตก้าวหน้าในอาชีพราชการ (Learn and Growth) ด้วย

ขอบคุณความรู้จาก สำนักงาน ก.พ.

เข้าทำแบบทดสอบ

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร