แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น COVID-19 เวอร์ชั่น 2 (เหมือนกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี)

3860
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

 

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้จัดการทดสอบออนไลน์ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เวอร์ชั่น 2 ขึ้นมาโดยระบบเหมือนกับสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายพจน์สุพงศ์ ลัทธิมนต์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบราชธานี เป็นผู้พัฒนาระบบ และมีนายกิตติวัฒน์ สีสมุทร์ เป็นผู้ดูแลระบบ
ท่านที่ไม่ได้รับเกียรติบัตรในการทำแบบทดสอบเวอร์ชั่น 1 สามารถ ทำแบบทดสอบ เวอร์ชั่น 2ได้

คำชี้แจงดังรุปภาพและตัวอย่างเกียรติบัตร

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ โดยเฉพาะนายกิตติวัฒน์ สีสมุทร์ ขออภัยหากแบบทดสอบเวอร์ชั่น 1 ทำให้ท่านผู้ทำแบบทดสอบ ไม่ได้รับเกียรติบัตร

 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คำชี้แจง

 

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์