แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE

5990
แบบทดสอบออนไลน์1
แบบทดสอบออนไลน์1

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมตอบคำถามทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน

เพิ่มเพื่อน

โครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อทดสอบเสร็จได้คะแนน ๗๐% ขึ้นไป

ท่านก็จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์ ทาง E-mail ที่ลงทะเบียนไว้
*****หมายเหตุ : วันละ ๑๐๐ ท่าน*****

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบ