แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้น การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน

3683
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบนี้เป็นการทดสอบความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน เนื้อหาของแบบทดสอบเป็นความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน ของครูผู้สอนในสถานศึกษาต่างๆ

เพิ่มเพื่อน

โดยมีบทความของ นายนรรัชต์ ฝันเชียร เรื่อง การประยุกต์ใช้ Active Learning ในการเรียนการสอน
จัดทำโดย โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
หากท่านทำแบบทดสอบได้เกิน ร้อยละ 70 ทางโรงเรียนจะส่งเกียรติบัตร ให้ท่านทาง E-mail
หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาติดต่อ https://www.facebook.com/Bannatungschool
**อ้างอิงเนื้อหาจาก
http://apr.nsru.ac.th/Act_learn/myfile/27022015155130_article.docx
https://parnward8info.wordpress.com/2014/01/29/active-learning-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
http://anaisacunha.blogspot.com/2011/10/learning-pyramid.html
http://www.mct.rmutt.ac.th/km/?p=786
https://www.trueplookpanya.com/education/content/70793/-teaartedu-teaart-

เข้าทำแบบทดสอบ