แบบทดสอบออนไลน์ ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

7181
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์

แบบทดสอบ หลักสูตร ทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ

Active Learning
(การระดมสมองออนไลน์) โดยใช้ Mentimeter 
โดยเพจ บอกที่บ้านว่ามาเป็นครู
                          การสอนในยุคใหม่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลผลิตได้ด้วยตัวเอง สอนเน้นการคิด การประดิษฐ์การสร้างสิ่งใหม่ ๆ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ พร้อมนำมาบูรณาการความรู้กับของเดิมและของใหม่เข้าด้วยกัน จนสามารถผลิตเป็นผลงานของตัวเองได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตัวเองสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วย การสอนแบบนี้มีจุดประสงค์ คือ ต้องการให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ไม่ใช่ท่องตามกันมาเหมือนอย่างเช่นในอดีต และเพื่อตอบสอนองนโยบายการเรียนรู้แบบออนไลน์ สาเหตุจาการแพร่ระบาดของเชื้อ covid -19 จึงทำให้ไม่สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะการระดมสมองในชั้นเรียน ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างมากในการจัดการเรียนรู้ Mentimeter เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการระบบความคิดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เรียบง่ายที่สุด มีรูปแบบการจดบันทึกที่สร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพเป็นการถ่ายทอดความคิด หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสมองลงสู่โปแกรมออนไลน์ โดยการใช้ สี เส้น และการโยงใยแทนการจดย่อแบบเดิมที่เป็นบรรทัด ๆ ใช้การสื่อความหมายด้วยข้อความ เสริมสร้างทักษะในการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

 

บทเรียนออนไลน์

 

เข้าทำแบบทดสอบ คลิก