แบบทดสอบออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

11472
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

 

หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์นี้ได้ปรับให้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ “การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย (Self-Paced)” ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” และประเมินผลการเรียนผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยต้องมีคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 70 % ท่านจึงจะสามารถรับเกียรติบัตรออนไลน์ได้โดยส่งให้ทาง e-mail ที่แจ้งไว้ในระบบเบื้องต้น

แบบทดสอบออนไลน์

เข้าทำแบบทดสอบ