แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สพป.เชียงใหม่เขต 2

7569
 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สพป.เชียงใหม่เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สพป.เชียงใหม่เขต 2


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

advertisement

 ก่อนอื่นไปดูเนื้อหา สะเต็มศึกษา คืออะไร

     สะเต็มศึกษา(Science Technology Engineering and Mathematics Education:STEM Education) คือ แนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและแก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ดังนั้น สะเต็มศึกษาจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการต่อยอดหลักสูตรโดยบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง และการประกอบอาชีพในอนาคต

สะเต็มศึกษาจึงส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหรือโครงงานที่มุ่งแก้ปัญหาที่พบเห็นในชีวิตจริง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะชีวิต ความคิดสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผู้เรียนที่มีประสบการณ์ในการทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มจะมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติงานที่ต้องใช้องค์ความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภาคการผลิต และการบริการที่สำคัญต่ออนาคตของประเทศ เช่น การเกษตร อุตสาหกรรม การพลังงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การบริการสุขภาพ ลอจิสติกส์

อนึ่ง การทำกิจกรรมหรือโครงงานสะเต็มไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี แต่สามารถนำความรู้ในวิชาอื่น เช่น ศิลปะ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา พลศึกษา มาบูรณาการได้อีกด้วยอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

นวัตกรรมทางการศึกษา STEM Education คืออะไร

advertisement

          STEM Education คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่เป็นการบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา (Interdisciplinary Integration) ระหว่างวิชาวิทยาศาสตร์ (Science : S), เทคโนโลยี (Technology : T), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) และคณิตศาสตร์ (Mathematics : M) เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหา การค้นคว้า และการพัฒนาสิ่งต่างๆในสถานการณ์โลกปัจจุบัน

          STEM Education ประกอบด้วย การนำจุดเด่นของธรรมชาติวิชา ตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน คือ

  • วิทยาศาสตร์ (S) เป็นวิชาที่ว่าด้วยความเข้าใจในธรรมชาติ การสอนวิทยาศาสตร์ในแบบ STEM Education ต้องการให้นักเรียนมีความสนใจ มีความกระตือรือร้น รู้สึกท้าทาย เกิดความมั่นใจในการเรียน ทำให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จในการเรียน
  • เทคโนโลยี (T) เป็นวิชาที่ว่าด้วยกระบวนการทำงานที่มีการประยุกต์ศาสตร์สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุง พัฒนาสิ่งต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Engineering Design
  • วิศวกรรมศาสตร์ (E) เป็นวิชาที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อมาอำนวยความสะดวกของมนุษย์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และกระบวนการทางเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์ชิ้นงานนั้นๆ
  • คณิตศาสตร์ (M) เป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับการคำนวณ  กระบวนการคิดคณิตศาสตร์  ภาษาคณิตศาสตร์  และการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูง  อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง

  1. ในการทำข้อสอบให้พิมพ์ที่อยู่อีเมลและชื่อจริง(Full Name) ให้ถูกต้อง
  2. แบบทดสอบมีทั้งหมด 10 ข้อ ทำแบบทดสอบผ่านเกณ์ 80% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านทางอีเมล์

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

advertisement

 ตัวอย่างเกียรติบัตร

 แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สพป.เชียงใหม่เขต 2
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21สพป.เชียงใหม่เขต 2

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร สะเต็มศึกษานวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จะมีประโยชน์กับคุณครูและขอขอบคุณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ