แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

4472
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 


สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้
ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร จำนวน 2 หลักสูตร ซึ่งก็คือ แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา และแบบทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนจัดทำโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  มาฝากคุณครูค่ะ โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

การวัดประเมินผลการเรียนรู้

การวัดประเมินผลการเรียนรู้   การวัดผลและประเมินผล เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วยกระบวนการย่อย ได้แก่ การวัดผล (measurement) และการประเมินผล (assessment) ทั้งการวัดผลและประเมินผลมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกันอย่างแยกไม่ออก ในทางการศึกษาจึงมักใช้คำว่า “การวัดประเมินผล” ในการออกแบบ  การเรียนการสอนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้นั้น การวัดประเมินผลในที่นี้จึง หมายถึงการวัดประเมินผลการเรียนรู้ (assessment of learning) ซึ่งเป็นกระบวนการรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลเชิงประจักษ์ต่าง ๆ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้เพื่อตัดสินคุณค่าในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือ ผลลัพธ์การเรียนรู้ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งแสดงถึงมาตรฐานทางวิชาการในเชิงสมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สารสนเทศดังกล่าวนำไปใช้ในการกำหนดระดับคะแนนให้ ผู้เรียนรวมทั้งใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555, หน้า 37) อ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง
1.ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน อย่างน้อย 80 % จึงจะผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตร
2.แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
3.ตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง หาก E-mail ผิด ระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรได้

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

ความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน
คุณครูสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนอ่านเพิ่มเติมที่นี่ 

คำชี้แจง
1.ท่านต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน อย่างน้อย 80 % จึงจะผ่านการประเมินและได้รับเกียรติบัตร
2.แบบทดสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ
3.ตรวจสอบ E-mail ให้ถูกต้อง หาก E-mail ผิด ระบบจะไม่สามารถส่งเกียรติบัตรได้

 

>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์<<

หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี 2 หลักสูตรเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จัดทำโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  และขอบคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ