แบบทดสอบออนไลน์ วPA แบบทดสอบโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เพื่อรับเกียรติบัตร

3451

แบบทดสอบออนไลน์ วPA แบบทดสอบโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เพื่อรับเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ วPA
แบบทดสอบออนไลน์ วPA

 

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ การประเมินเพื่อขอมี หรือ เลื่อนวิทยฐานะใหม่ “ตำแหน่งครู” ว PA โดย กคศ. และ starfish อบรมออนไลน์ ได้เกียรติบัตร 2565

ตัวอย่าง เกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู
ตัวอย่าง เกียรติบัตรโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

ลิงก์โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

แบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู
โครงการอบรมสัมนาวิชาการเรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

ลิงก์ประเมินโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

หลังจากที่กรอกแบบประเมิน โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เสร็จเรียบร้อยให้ท่านกดที่ ลิงก์แบบทดสอบ ดังรูป

แบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู
แบบประเมิน โครงการอบรมสัมนาวิชาการ รื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

ลิงก์แบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

แบบทดสอบ เพื่อรับเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู
แบบทดสอบ โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เพื่อรับเกียรติบัตร

หลังจากท่านได้กรอกข้อมูลและทำแบบทดสอบเรียนร้อยแล้ว ถ้าผ่านเกณฑ์ 70% ท่านจะได้รับเกียรติบัตร โดยสามารถค้นหาชื่อที่กรอกข้อมูลไว้ก่อนหน้านี้ได้เลย ถ้าไม่พบชื่อ แสดงว่าท่านยังทำแบบทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 70 %

ลิงก์ค้นหาเกียรติบัตร ครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู

ค้นหาเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู
ค้นหาเกียรติบัตร โครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู