แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรวิทยาการคำนวณ สพป.สงขลา เขต 1

3432
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์

วิทยาการคำนวณ | Computing Science

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 1

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

เตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

ประเมินความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการเรียนรู้ สาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ)

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.สงขลา เขต 1

บุคคลทั่วไปที่สนใจตัวอย่างเกียรติบัตร

เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

 

เข้าทำแบบทดสอบ