แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

5819
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1 มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งคุณครูหลายท่านคงคุ้นเคยกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กันอยู่แล้ว โดยเกียรติบัตรที่ได้จากการทำแบบทดสอบออนไลน์
ในครั้งนี้ คุณครูสามารถใส่แฟ้มประกอบการพิจารณาในตัวชี้วัดของ ว.21 ได้นะคะ 

advertisement

 

ก่อนอื่นไปดูว่า PLC คืออะไร? สำคัญอย่างไร?
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) คืออะไร? ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC คือ การรวมตัวรวมใจ
รวมพลัง ร่วมมือกันของครู ผู้บริหาร และนักการศึกษา ในโรงเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังที่ Sergiovanni (1994) ได้กล่าว ว่า PLC เป็นสถานที่สำหรับ “ปฏิสัมพันธ์” ลด “ความโดดเดี่ยว” ของมวลสมาชิกวิชาชีพครูของ โรงเรียน ในการทำงาน เพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน หรืองานวิชาการ โรงเรียน ซึ่ง Hord (1997) มองในมุมมองเดียวกัน โดยมองการรวมตัวกันดังกล่าว มีนัยยะแสดงถึงการเป็นผู้นำร่วมกันของ ครู หรือเปิด โอกาสให้ครูเป็น “ประธาน” ในการเปลี่ยนแปลง (วิจารณ์ พานิช, 2555) การมีคุณค่าร่วม และวิสัยทัศน์ ร่วมกัน
ไปถึงการเรียนรู้ร่วมกันและการนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ อย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน การรวมตัวในรูปแบบนี้เป็นเหมือน
แรงผลักดัน โดยอาศัยความต้องการและความสนใจของ สมาชิกใน PLC เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาวิชาชีพ สู่มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก (Senge, 1990)

 

การพัฒนาวิชาชีพให้เป็น “ครู เพื่อศิษย์” (วิจารณ์ พานิช, 2555) โดยมองว่า เป็น “ศิษย์ของเรา” มากกว่ามองว่า “ศิษย์ของฉัน”และการ เปลี่ยนแปลงคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เริ่มจาก “การเรียนรู้ ของครู” เป็นตัวตั้งต้น เรียนรู้ที่จะมองเห็นการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาการจัดการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ  อ่านเพิ่มเติมที่นี่ และแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นำ PLC ไปใช้อย่างไร อ่านเพิ่มเติมที่นี่

advertisement

คำชี้แจง
หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกที่อยู่อีเมล์ พร้อมทั้งชื่อ นามสกุลที่ถูกต้อง ก่อนทำแบบทดสอบทุกข้อ ถ้าท่านได้คะแนนผ่านร้อยละ 80 ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์
ที่ท่านระบุไว้
>>เข้าเรียนรู้และทำแบบทดสอบออนไลน์
หากวันนี้ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเต็มแล้ว คุณครูสามารถเข้าทำวันต่อไปได้นะคะ

 

advertisement

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC สู่สถานศึกษา และขอบคุณ สพป.ยโสธร เขต 1 สำหรับหลักสูตรดีๆในครั้งนี้ค่ะ