แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา

4380

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมาเมื่อทุกท่านศึกษาเนื้อหาเสร็จแล้วให้ทำแบบทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตร เมื่อทำแบบทดสอบได้ 75 % ขึ้นไป มีเกียรติบัตรให้

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์ในโลกปัจจุบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา มีความยากและง่ายแตกต่างกันไปตามประเภทและชนิดของเทคโนโลยี ทำให้โอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากรการศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างสม่ำเสมอ

ปัจจุบัน Coding (โค้ดดิ้ง) เป็นนโยบายหลักของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มุ่งเน้นให้เด็กไทยคิดเป็น มีตรรกะเหตุผล เท่าทันโลก คือ เป็นทักษะที่ช่วยให้เด็กเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลในทุกๆ เรื่อง และสามารถพัฒนาสิ่งต่างๆ ต่อยอดได้แบบสร้างสรรค์ แต่ละขั้นตอนในการเขียนโค้ดเด็กๆ จะได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นโรงเรียนบ้านห้วยทรายเห็นความสำคัญในการจัดการเรียนการสอน วิทยาการคำนวณ จึงได้จัดทำการหลักสูตรอบรมออนไลน์ การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <Coding> ด้วย Micro:bit ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาใช้ในการสอนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจได้ศึกษาและทดสอบความรู้การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <Coding> ด้วย Micro:bit

2.2 เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาไปปรับใช้กับการสอน

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา
เข้าอบอรมออนไลน์ หลักสูตร การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย <CODING> ด้วย MICRO:BIT โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป.นครราชสีมา  คลิกที่นี่

 

ขอบขอบคุณ รร.บ้านห้วยทราย สพป.นม. ที่แนะนำหลักสูตรเข้ามานะคะ สามารถติดต่อสอบถามได้ค่ะ

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์