แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา

3813
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ

เพิ่มเพื่อน

แบบทดสอบเรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูทุกท่านที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้ เรื่อง เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา
และนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนผ่านร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี และต้องใช้อีเมลจากบัญชี gmail.เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็ม ให้รอเข้าระบบวันถัดไปนะครับ (เปิดทุกวันครับ 1 วันได้แค่ 100 ใบนะครับ)งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคาขอขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคา ขอขอบคุณ
คุณครูเพิ่มสุข บินสะอาด ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูกิตติมา พุ่มซ้อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูณัฏฐา น้อยถนอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่ได้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบฉบับนี้ครับ

แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ อบรมออนไลน์ การวัดและประเมินผล ระดับมัธยม รร.ปทุมคงคา

เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ >>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFAJhrR0rWd44wtn4pZujGjI79rTnJcPly2d6pQDMtXs6Z9A/viewform?usp=send_for

ติดต่อสอบถามผู้จัดทำระบบได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ งานวัดและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา นายกษิธนัช ด่านสมัคร 920 โรงเรียนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0617154462