แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา

4826
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
คำชี้แจง ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล เมื่อทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ ๗๐% ขึ้นไป

สามารถเข้าทำได้ ๑,๕๐๐คน ต่อวัน
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
ขอขอบคุณค่ะ

แบบทดสอบออนไลน์ฉบับนี้มี ๒๐ ข้อ ๒๐ คะแนน เป็นแบบทดสอบที่รวบรวมความรู้ทางภาษาไทยไว้ทุกสาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดู การพูด หลักภาษาไทย และวรรณคดีและวรรณกรรม รวมทั้งคำถามเกี่ยวกับวันภาษาไทยแห่งชาติ

แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ๔ ตัวเลือก ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด เพียงข้อเดียว
ถ้าทำแบบทดสอบได้ถูกต้องร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป ท่านจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
ขอบคุณสำหรับการร่วมกิจกรรมครับ

หากพบปัญหาติดต่อได้ที่เพจเฟซบุ๊ก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
https://fb.me/ThaiPatumkongka

หากท่านผ่านเกณฑ์แล้วไม่ได้เกียรติบัตร
ลองดูในอีเมลขยะนะครับ

แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
แบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๖๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา

ทำแบบทดสอบออนไลน์ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ ผู้จัดทำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมคงคา
ติดต่อ https://fb.me/ThaiPatumkongka

ผู้ตรวจทาน
นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด
นางวีระวรรณ แว่นแก้ว
นางสาวณัฏฐา น้อยถนอม
นิสิตฝึกสอนเอกภาษาไทย