แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน จาก โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

4532
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน Foundation Online Learning Management
การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน Foundation Online Learning Management

สวัสดีค่ะ  ครูอัพเดตดอทคอม มีหลักสูตร การทำแบบทดสอบออนไลน์ มาฝากเช่นเคยค่ะ  เป็น
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน จาก โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี  สอบผ่าน 80% ได้เกียรติบัตร

โรงเรียนวัดจันทาราม(ตั้งตรงจิตร 5) ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อร่วมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน จึงคิดค้นวิธีการเรียนรู้แบบออนไลน์เพื่อนำมาเผยแพร่ความรู้ให้กับคณะครูในโรงเรียนและเพื่อนครูทุกๆคน

การจัดอบรมออนไลน์ของเรามีขั้นตอนให้ศึกษา 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ให้คุณครูแบบเรียนออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐานและศึกษาค้นคว้าความรู้ที่ผู้จัดทำได้จัดเตรียมให้ https://drive.google.com/file/d/1vR9YULqGm3xDaeB8FIrL_-Pjn705QIG7/view?usp=sharing

2. ให้คุณครูทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน แบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย 20 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน คุณครูที่ทำแบบทดสอบได้คะแนน 80% ขึ้นไปจึงจะได้เกียรติบัตรจากโรงเรียน เกียรติบัตรจะถูกส่งไปยัง Email addess ที่คุณครูกรอกข้อมูลในแบบทดสอบออนไลน์

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ขั้นพื้นฐาน
   ลิงก์เข้าสู่การทำแบบทดสอบ >>https://forms.gle/tuXRbsVroKxAhBw77

 

ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ที่จัดทำหลักสูตรการทำแบบทดสอบออนไลน์

พบปัญหาในการทำบบทดสอบติดต่อ Admin : ครูศศิกานดา ศุภภูดล 0874708117 ครูอภิชาติ คำเชื้อ 0922511152

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ :แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตร หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สอบผ่าน 70% ได้เกียรติบัตร จาก โรงเรียนรัตนาธิเบศร์