แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3650
อบรมออนไลน์
อบรมออนไลน์
แบบทดสอบ เรื่อง การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ท่านจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และจะได้รับเพียงวันละ 100 ท่านแรกเท่านั้น
ทางอีเมลที่แจ้งไว้
ตัวอย่างเกียรติบัตร
ตัวอย่างเกียรติบัตร

ศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม

เข้าทำแบบทดสอบ