แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด

1737
แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด
แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด

แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด

การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E – Learning” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
ขออนุญาตแบ่งปันแบบทดสอบค่ะ
ชื่อบทเรียน “การเรียนการสอนแบบออนไลน์ E -Learning” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่”อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/ozoz/ujqal
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/.5eYTxZRL8RJmSFF37
โดย ศูนย์วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80% ขึ้นไปถือว่าท่านผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที
เพิ่มเพื่อน

 

แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด
แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แบบทดสอบวัดความรู้เกี่ยวกับ“พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โดย ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80 ขึ้นไปถือว่าท่านผ่านเกณฑ์การทดสอบ โดยตรวจผลคะแนนได้ทันที และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียน
ชื่อบทเรียน “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และสามารถรอรับเกียรติบัตรได้ที่”อีเมล์ที่ท่านลงทะเบียน
เรียนรู้เนื้อหาได้ที่ https://online.pubhtml5.com/yplg/itat/.
คลิกเพื่อทำแบบทดสอบ https://forms.gle/.neb71Z7GBgu69u9n6
โดย ศูนย์วิทยาศาสตระและวัฒนธรรมเพื่:อการศึกษาร้อยเอ็ด
เมื่อตอบคำถามถูกร้อยละ 80% ขึ้นไปถือว่าท่านผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ โดยต รวจผลคะแนนได้ทันที
แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด
แบบทดสอบออนไลน์ 2 หลักสูตร จาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุนข้อมูลจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมจ.ร้อยเอ็ด