แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สอบผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที

2584

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน สอบผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จัดทำโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบทดสอบออนไลน์ วPA แบบทดสอบโครงการอบรมสัมนาวิชาการ เรื่องการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) ตำแหน่งครู เพื่อรับเกียรติบัตร

เอกสาร เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน ดังนี้ เครื่องมือ เก็บรวบรวมข้อมูล การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบบแผนการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผล การเขียนรายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน การเขียนบรรณานุกรม

เอกสารประกอบการทำแบบทดสอบดาวน์โหลดที่นี่

หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน จะส่งเสริมให้ครูมีความรู้ในการทำวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจะช่วยพัฒนาจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนอีกด้วย

ทำแบบทดสอบ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน คลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน
ตัวอย่างเกียรติบัตร แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

หลังจากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70 % ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ลิงก์ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน