แบบทดสอบออนไลน์ Communication English for teachers

7141
แบบทดสอบออนไลน์
แบบทดสอบออนไลน์
Communication English for teachers
ผู้เข้าทำแบบทดสอบ จะต้องได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หรือ 16 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้รับเกียรติบัตร

ทักษะภาษาอังกฤษ: ความจำเป็นพื้นฐานในวิชาชีพครู

การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาวิชาชีพครู การเรียนรู้มารยาท วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตของต่างชาติ

ตัวอย่างเกียรติบัตร
เกียรติบัตร
เกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบ