Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561

มาแล้ว!! แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561

Advertisement

แบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 – 2561
– Test-Blueprint
– แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-นักเรียน
– แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-นักเรียน
– แบบทดสอบการอ่านรู้เรื่อง-กรรมการ
– แบบทดสอบการอ่านออกเสียง-กรรมการ

เพิ่มเพื่อน
แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561
แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561

Advertisement

Advertisement

แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 - 2561
แบบทดสอบ การประเมิน ความสามารถ ด้านการอ่าน ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2561
You might also like