อ่านและดาวน์โหลดที่นี่ แนวทางการจัดทำ แบบประเมินหน่วย การจัดการเรียนรู้ ใช้อ้างอิงตัวชี้วัด 1.2.1 ของ ว.21

8615

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มาชวนคุณครูทุกท่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับ การประเมินวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ว 21 โดยหัวข้อที่จะขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณครูในวันนี้ คือ แนวทางการจัดทำ แบบประเมินหน่วยการจัดการเรียนรู้

ซึ่งคุณครูหลายท่านคงอยู่กับการประเมินเป็นอย่างดี และทราบว่าการประเมินจะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพของการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จริงไหมคะ นอกจากนี้ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ในวันนี้ยัง สามารถใช้เป็นเอกสารร่องรอย หลักฐาน ในการประเมินตามเกณฑ์ ว. 21 ในด้านที่ 1 ตัวชี้วัดที่ 2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งระดับคุณภาพของการประเมิน การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ได้ระบุไว้ ว่าควรมีแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งเอกสาร ที่จะช่วยให้หน่วยการเรียนรู้ สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงมีตัวอย่าง การประเมินหน่วยการเรียนรู้  การแปลผล เพื่อบ่งบอกระดับการประเมิน รวมทั้ง มีตัวอย่างแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ มาฝากคุณครูถึง 2 แบบเลยนะคะ

เพิ่มเพื่อน

โดยคุณครูสามารถดูตัวอย่าง แบบประเมิน และ สรุป การประเมินหน่วยการเรียนรู้ ดังภาพได้เลยค่ะ

แนวทางการจัดทำ แบบประเมิน หน่วย การจัดการเรียนรู้ ใช้ อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้
แนวทางการจัดทำ แบบประเมิน หน่วย การจัดการเรียนรู้ ใช้ อ้างอิงตัวชี้วัด ว.21 ได้

ซึ่งตัวอย่าง การประเมินหน่วยการเรียนรู้ ได้รับอนุเคราะห์ เผยแพร่ จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง  ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะ โดยแบ่งรายการประเมิน ดังนี้ค่ะ

1. เป็นการประเมินเกี่ยวกับชื่อหน่วยการเรียนรู้
2. เป็นการประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดผลการเรียนรู้ว่าสามารถเชื่อมโยงกันอย่างเหมาะสมหรือไม่
3. เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของสาระสําคัญความคิดรวบยอดมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้
4.เป็นการประเมินเกี่ยวกับความสอดคล้องของสาระสําคัญกับสาระการเรียนรู้
5. เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กันระหว่างชื่อหน่วยการเรียนรู้ องค์ประกอบต่างๆในหน่วยการเรียนรู้
6.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่าสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
7.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีความครอบคลุมในการพัฒนาผู้เรียนเพียงใด
8.เป็นการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ว่ามีความเหมาะสมสามารถนำไปสู่การพัฒนาชิ้นงานได้หรือไม่
9 .เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง ว่าในหน่วยการเรียนรู้ ได้มีการประเมินผลตามสภาพจริงหรือไม่และการประเมินผลนั้น สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้หรือไม่
10 .เป็นการประเมินเกี่ยวกับประเด็นและเกณฑ์การประเมินในการจัดการเรียนรู้ว่าจะสามารถสะท้อนคุณภาพของผู้เรียนได้หรือไม่
11. เป็นการประเมินเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้ในแต่ละกิจกรรมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่
12 .เป็นการประเมินเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนรู้

เมื่อทำการประเมินครบทั้ง 12 ข้อตามรายการการประเมินแล้วจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจะมีการหาค่าเฉลี่ย SD และแปลผลตามระดับคุณภาพ รวมทั้งมีการสรุป จากตาราง ด้วยค่ะ ซึ่งนอกจากหัวข้อทั้ง 12 หัวข้อดังตัวอย่างแล้วคุณครูอาจจะสามารถพัฒนาแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเกณฑ์ คุณภาพซึ่งอาจมีหัวข้อเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงก็ได้นะคะ

หากคุณครูท่านใดสนใจตัวอย่างแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และแบบฟอร์มสำหรับการประเมินหน่วย
การเรียนรู้ที่สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ ด้านล่างนี้เลยนะคะ

ดาวน์โหลดไฟล์แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้และตัวอย่างแบบประเมิน

 

ดาวน์โหลดไฟล์ แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ ตัวอย่างที่ 2 

 

ครูอัพเดตดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะช่วยให้คุณครู ทราบแนวทางการจัดทำแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ และสามารถพัฒนาแบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ของตนเองได้ เป็นอย่างดีนะคะ และขอขอบคุณครู จักรกฤษ เลื่อนกฐินค่ะ แล้วพบกันใหม่บทความต่อไปค่ะ