แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมินของ PISA

2623

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

Advertisement

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศ สมาชิกและประเทศร่วมโครงการ โดย PISA ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และทําการประเมิน 3 ปีต่อครั้งสําหรับประเทศไทย เข้าร่วม PISA ในลักษณะของประเทศร่วมโครงการตั้งแต่ PISA2000 โดยเข้าร่วมการประเมินอย่างต่อเนื่องจนถึง PISA 2018 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการประเมินครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น 153 โรง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 มีสื่อสําหรับทบทวนความรู้ และ ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง การประเมินของ PISA จํานวน 2 เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน ของ PISA และคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้ครูผู้สอน มีสื่อที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน

Advertisement

ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา PISA คลิกที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนําไปใช้ พัฒนาผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมจัดทําแบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน ของ PISA จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คณิตคิดเร็ว ประถม แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 รวมไว้ที่นี่ คณิตคิดเร็วระดับประถม ไล่ระดับความยาก ดาวน์โหลดที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/