วันพุธ, ธันวาคม 6, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูแบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา ตามแนวทางการประเมินของ PISA

Advertisement

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

แบบฝึกการแก้ปัญหา PISA แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA

ตามที่ OECD จัดให้มีการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment : PISA) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพของระบบการจัดการศึกษาของประเทศ สมาชิกและประเทศร่วมโครงการ โดย PISA ประเมินความสามารถในการใช้ความรู้และทักษะของนักเรียนที่มีอายุ 15 ปี ครอบคลุมใน 3 ด้าน คือ การรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และทําการประเมิน 3 ปีต่อครั้งสําหรับประเทศไทย เข้าร่วม PISA ในลักษณะของประเทศร่วมโครงการตั้งแต่ PISA2000 โดยเข้าร่วมการประเมินอย่างต่อเนื่องจนถึง PISA 2018 ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยการประเมินครั้งนี้มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลุ่มเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น 153 โรง

ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายของการสอบ PISA 2018 มีสื่อสําหรับทบทวนความรู้ และ ฝึกทักษะการเชื่อมโยงความรู้เพื่อการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดทําแบบฝึกทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทาง การประเมินของ PISA จํานวน 2 เล่ม คือ แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน ของ PISA และคู่มือการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA เพื่อให้ครูผู้สอน มีสื่อที่สอดคล้องกับกรอบการประเมินของ PISA ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน

Advertisement

ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา PISA คลิกที่นี่

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกพัฒนาทักษะ การแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมินของ PISA จะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนและสถานศึกษาในการนําไปใช้ พัฒนาผู้เรียน และขอขอบคุณคณะทํางานที่ร่วมจัดทําแบบพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามแนวทางการประเมิน ของ PISA จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักทดสอบทางการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คณิตคิดเร็ว ประถม แบบฝึกคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6 รวมไว้ที่นี่ คณิตคิดเร็วระดับประถม ไล่ระดับความยาก ดาวน์โหลดที่นี่

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments