แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

5857
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6
แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนโดยเฉพาะด้านการอ่านและการคิดเลขในช่วงชั้นประถมศึกษา และสร้างโอกาสในการเพิ่มพูนและฝึกฝนทักษะให้นักเรียนทุกคนสามารถเติบโตในโลกที่เป็นจริงและเรียนรู้ด้วยการทำกิจกรรม (Activity-basedLearning)

ในการนี้สำ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาสื่อแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสนองการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายดังกล่าว ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำ นวน 3 เล่ม ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เพื่อมุ่งสร้างผู้เรียนให้มีรากฐานที่เข้มแข็งด้านความสามารถและทักษะการอ่าน ด้วยการฝึกอ่านจับใจความ ตีความ แปลความ โดยใช้กระบวนการตามแนวคิดของ Brain-based Learning (BBL)

และเชื่อมโยงสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ สำ หรับเป็นสื่อฝึกทักษะการบูรณาการการอ่านการคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์อันจะเป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการนำ ไปใช้พัฒนาผู้เรียนตามแนวทางดังกล่าว และใช้เป็นกิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารแบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข สู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำสื่อนี้ให้สำ เร็จลุล่วงด้วยดี

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ป.1  

ดาวน์โหลดที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3UnZjeXVralJxNzQ

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขชุดที่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3c2V0aWZUWUtsQjA

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขชุดที่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3Q3VpbXR5VEpVbW8

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ชุดที่ 1

ดาวน์โหลดที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3cDJaOE9nTnNodmc

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่ชุดที่ 2  

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3ZlR2MDRQbHBPNW8

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข4 ชุดที่ 1 

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3NERCSWVIYlltc1E

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ชุดที่ 2

ดาวน์โหลดที่นี่  https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3UGlZMGs0UlhEdm8

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ป.5  

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3dUdIdkFmLWg3N2M

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ป.6  ชุดที่ 1  

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3dGs5eWRDNDlsX28

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลข ป.6 ชุดที่ 2  

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3NkRKRVFoRWs5ZlU

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.1-2 

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3QVlYX3RJUUNRVmc

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.3-4

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3RlNtLXdheEg3U3M

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน สู่การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ป.5-6 

ดาวน์โหลดที่นี่ https://drive.google.com/open?id=0B1T_oZ6Iwff3TkVhdmEtdEJ4WVk

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณแบบฝึกดีๆจ้า  : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน