แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

3728

แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

Advertisement

เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน” เป็นเอกสาร ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นสําหรับครู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครู สนับสนุนครูให้ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสร้างการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ ผู้เรียน อันเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ได้ที่นี่

แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นได้ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่าน ประกอบด้วยทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่ช่วยให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ถูกต้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น และหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ในการนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

รวมแผนการสอน active learning ไฟล์ doc 5 วิชาหลัก ป.1-6 ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไฟล์ doc 5 วิชาหลัก ได้ที่นี่

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/