วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

Advertisement

แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

เอกสาร “กิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน” เป็นเอกสาร ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพัฒนาขึ้นสําหรับครู โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครู สนับสนุนครูให้ สามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อนําไปสู่ การพัฒนาสมรรถนะสําคัญของผู้เรียน ๕ ประการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และสร้างการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของ ผู้เรียน อันเป็นพื้นฐานสําหรับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning ได้ที่นี่

แบบฝึกหัด Active Learning คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Active Learning วิชาคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นได้ออกแบบกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้ เชิงรุก (Active Learning) ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะทํางานทุกท่าน ประกอบด้วยทรงคุณวุฒิ ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนที่ช่วยให้เอกสารชุดนี้มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตามหลักวิชาการ ถูกต้องและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมในแต่ละระดับชั้น และหวังว่าจะช่วยส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีกระบวนการ จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้และทักษะไปใช้ในสถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ต่อครูผู้สอน ผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง ในการนําไปพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แผนการสอน ปฐมวัย active learning แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดเสริมประสบการณ์ ระดับปฐมวัย แบบ active learning 3 ระดับ

รวมแผนการสอน active learning ไฟล์ doc 5 วิชาหลัก ป.1-6 ดาวน์โหลดแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ไฟล์ doc 5 วิชาหลัก ได้ที่นี่

Advertisement

รวมกิจกรรม Active Learning การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments