แบบฟอร์ม รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน เงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1978

แบบฟอร์ม รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน เงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แบบฟอร์ม รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน เงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แบบฟอร์ม รายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน เงินอุดหนุนรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งแนวทางการดําเนินงานตาม โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ และนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาโรงเรียนได้ นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนว่า ตามแนวทางการดําเนินงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน กําหนดให้สถานศึกษาจ่ายเงินสดให้กับ นักเรียนและ/หรือผู้ปกครอง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จึงกําหนดวิธีการจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) โดยให้สถานศึกษาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ของผู้ปกครองหรือนักเรียนได้ และให้จัดเก็บหลักฐานการจ่ายเงินให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การดําเนินงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงการเพิ่มเติมวิธีการจ่ายเงินรายการ ค่าอุปกรณ์การเรียน และรายการค่าเครื่องแบบนักเรียน อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยขอให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนแจ้งความประสงค์จะให้ โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครอง หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของนักเรียน โดยค่าธรรมเนียมการโอนขึ้นอยู่แต่ละธนาคาร พร้อมแนบเอกสารสําเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือ สําเนาสมุดคู่ฝากธนาคารของนักเรียนที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร

๒. จัดทํารายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ตามแบบที่กําหนด พร้อมตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๓. ดําเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน โดยเร็ว

๔. ใช้หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับจาก ธนาคาร พร้อมแบบรายละเอียดการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่ได้รับ ประทับตราจากธนาคาร เป็นหลักฐานประกอบการจ่ายเงิน และเก็บไว้เพื่อการตรวจสอบ

๕. สถานศึกษาติดตามใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจัดหาอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน จากนักเรียนหรือผู้ปกครอง กรณีไม่มีใบเสร็จให้ใช้แบบหลักฐานยืนยันการจัดหาแทน

ทั้งนี้ การดําเนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ร่วมกันพิจารณากําหนดวิธีการจ่ายเงินของแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคํานึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสําคัญ

หนังสือนำ-เงิน-2000-2
หนังสือนำ-เงิน-2000-2
หนังสือนำ-เงิน-2000-2
หนังสือนำ-เงิน-2000-2

ดาวน์โหลดไฟล์

แบบฟอร์ม เงิน 2000

หนังสือนำ เงิน 2000

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน