วันจันทร์, กันยายน 25, 2023
Google search engine
หน้าแรกมุมคุณครูแบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ที่นี่

แบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ที่นี่

Advertisement

แบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ที่นี่

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้กําหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคน ตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ในศตวรรษที่ 21 และ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศ ให้สอดคล้อง กับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต จึงจัดทํา “แนวทางการใช้แบบสํารวจแวว ความสามารถพิเศษ” เพื่อเป็นเครื่องมือ สําหรับครูผู้สอน ที่จะนําไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วิธีการแปลผล แบบสํารวจแววความสามารถพิเศษ ของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้ครูมีข้อมูลสําหรับนําไปออกแบบ การจัดการเรียนรู้ ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งใน และนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสุข เป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่มีคุณค่าต่อไป

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X