วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

Advertisement

แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ได้กําหนดเป้าหมายให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 และการสร้างสภาพแวดล้อม ที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ประกอบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 12 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาการเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการ ต้องปฏิรูป กระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เห็นชอบการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้อง กับการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษที่นี่

แบบสำรวจความสามารถ พิเศษ เอกสารคู่มือ แนวทางการใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึงความสําคัญ ของการพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทรัพยากร ที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติในอนาคต จึงจัดทํา “แนวทางการใช้แบบสํารวจแวว ความสามารถพิเศษ” เพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับครูผู้สอนที่จะนําไปใช้ในการคัดกรอง วิเคราะห์ และวินิจฉัยผู้เรียนรายบุคคล โดยเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วย หลักการ แนวคิด วิธีการแปลผลแบบสํารวจแววความสามารถพิเศษของผู้เรียน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูมีข้อมูลสําหรับนําไปออกแบบการจัด การเรียนรู้ที่เหมาะสม และตอบสนองความต้องการ ความถนัด ความสนใจ และวิธีการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งใน และนอกโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง เป็นสุข เป็นพลเมืองไทย และพลโลกที่มีคุณค่าต่อไป โดยมีแบบสำรวจความสามารถพิเศษดังนี้

ความสามารถพิเศษ ด้านภาษา
ความสามารถพิเศษ ด้านคณิตศาสตร์
ความสามารถพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์
ความสามารถพิเศษ ด้านเครื่องกลและอิเล็กทรอนิกส์
ความสามารถพิเศษ ด้านศิลปะ/มิติสัมพันธ์
ความสามารถพิเศษ ด้านการได้ยิน
ความสามารถพิเศษ ด้านการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ
ความสามารถพิเศษ ด้านสังคมและอารมณ์

Advertisement

แบบสำรวจความสามารถพิเศษ ประถมศึกษา

ดาวน์โหลดแบบสำรวจแววความสามารถพิเศษที่นี่

แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ มัธยมศึกษา

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมรรถนะสำคัญ ป.6 ม.3 ม.6 คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Advertisement

 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments