แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

4852
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีแบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ ในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โรงเรียนในสังกัด สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ที่ ศธ 04005/ว418 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกเขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ
2. แบบสำรวจสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
3. รหัส 8 หลักสำหรับการเข้าสู่ระบบของเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 3 ฉบับ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายที่จะให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิผลต่อคุณภาพของนักเรียน

ในการนี้ จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนในสังกัด และรายงานผลให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทราบ ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 โดยแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดสำรวจข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และกรอกข้อมูลที่ได้ลงในระบบตามที่อยู่ http://202.29.173.26/covid19 โดยใช้ข้อมูลรหัส 8 หลักของโรงเรียนในการเข้าสู่ระบบ และให้สำนักงานเขตพื้นที่ใช้ข้อมูลรหัส 8 หลักของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษาในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องข้อมูลตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ
(นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โทร. 0 2288 5708

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._1
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._1
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._2
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._2

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._3
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._3

ดาวน์โหลดฉบับเต็ม คลิกที่นี่!!!

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์

แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._4
แบบสำรวจสำหรับโรงเรียน และขั้นตอนการบันทึกข้อมูลในเว็บไซต์์ โรงเรียนในสังกัด สพฐ._4

ขอให้ทุกสถานศึกษาสังกัด สพฐ. สำรวจข้อมูลและกรอกข้อมูลลงระบบ ตาม Link ข้างล่างนี้
http://202.29.173.26/covid19

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพฐ.