แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

9076
แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ข้อขี้แจง
บทบาทหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มตามกระบวนการ PLC
– Model Teacher หมายถึง ครูผู้รับการนิเทศ
– Buddy Teacher หมายถึง ครูคู่นิเทศ, ครูร่วมเรียนรู้
– Mentor หมายถึง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับวิชา
– Expert หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ เช่น ครูหัวหน้างาน นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์
– Administrator หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียน
– Recorder หมายถึง ผู้บันทึกรายงานการประชุม

แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
1. แบ่งกลุ่มย่อย ตามความเหมาะสม (ครูกลุ่มสาระฯเดียวกัน/รายวิชาเดียวกัน/ระดับชั้นเดียวกัน)
2. ให้แต่ละกลุ่มคิดแนวทางแก้ไขปัญหา 1 เรื่องจากประเด็นต่อไปนี้
2.1 ปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียน 1 เรื่อง/กลุ่ม
2.2 ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู หรือเทคนิควิธีการสอนที่ครูควรพัฒนา 1
3. จัดทำโครงการ/กิจกรรม การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

วินัย 5 ประการของบุคลากรในโรงเรียน
1. ความรอบรู้แห่งตน (Personal Mastery)
2. แบบแผนความคิดอ่าน (Mental Models)
3. วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision)
4. การเรียนรู้ของทีม (Team Leaning)
5. การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)

ตัวอย่างไฟล์ แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้
แบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์  รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลแบ่งปันไฟล์ รายงาน PLC ไฟล์ WORD แก้ไขได้ จาก Sayompoo Singto