วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาแผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมสื่อประกอบสื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย ป.1-ป.6 ครบทุกชั้น 

แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมสื่อประกอบสื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย ป.1-ป.6 ครบทุกชั้น 

Advertisement

สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสําหรับใช้ ในทุกระดับการศึกษา ในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทําหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้ แผนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สื่อการเรียนรู้ การป้องกันการทุจริตหลักสูตรต้านทุจริต ปฐมวัย ป.1-ม.6 ครบทุกชั้น ดาวน์โหลดที่นี่

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําหลักสูตร ต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาโดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทําทุจริตในลักษณะต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสําคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

เพื่อให้การนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “ป้องกันการทุจริต” ไปใช้ได้ อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดทําคู่มือการใช้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็น แนวทางในการจัดการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมและตามบริบท ของสถานศึกษา คู่มือประกอบด้วยความเป็นมาของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา วัตถุประสงค์ในการ จัดทําคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

เป้าหมายในการจัดทําคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรียนรู้อะไรในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา สาระและผลการเรียนรู้ คุณภาพผู้เรียน ผลการเรียนรู้และ สาระการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น แนวทางการนําหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ การกํากับติดตาม ประเมินผล และอภิธานศัพท์

แผนการสอนต้านทุจริต ป.1

แผนการสอนต้านทุจริต ป.2

แผนการสอนต้านทุจริต ป.4

แผนการสอนต้านทุจริต ป.3

แผนการสอนต้านทุจริต ป.5

แผนการสอนต้านทุจริต ป.6

Advertisement

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

เรื่องราวที่น่าสนใจ ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565 เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 มอบหมายเจ้าภาพการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

แนะนำ 12 อาชีพ ผู้สูงอายุ ทำอย่างไรให้มีความสุขใน วัยเกษียณ

Advertisement

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments