แนะแนว ม.2 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 การจัดกิจรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1657

แนะแนว ม.2 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 การจัดกิจรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Advertisement

แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรม ในชั่วโมง กิจกรรมแนะแนว มีแนวทางใน การจัดกิจกรรมตลอด 1 ปีการศึกษา อันจะช่วยให้ผู้เรียน มีสมรรถนะ และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่หลักสูตรกําหนดไว้ ซึ่งครูสามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ตามสภาพของผู้เรียน โดยมีเป้าหมาย คือ การบรรลุประเด็นหลัก ตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมแนะแนว ในกรอบแนวทาง การจัดกิจกรรมแนะแนว ที่ปรากฏในเอกสาร แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 คลิกที่นี่

แนะแนว ม.2 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 การจัดกิจรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

แนะแนว ม.2 แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 การจัดกิจรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Advertisement

ดาวน์โหลดแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 คลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก สพฐ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/