แผนการบรรจุ ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

1362

แผนการบรรจุ ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

Advertisement

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรองรับการบรรจุผู้สําเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเรียนดังนี้

แผนการบรรจุ ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะพิจารณาจัดสรรอัตราว่างข้าราชการครู ในสถานศึกษาจากผลการเกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เมื่อสํานักงาน ก.ค.ศ. แจ้งผล การพิจารณาคืนอัตรา) ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อรองรับการบรรจุผู้ที่สําเร็จการศึกษา นักศึกษาทุนดังกล่าว

2. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเตรียมวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริม การผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ตามภูมิลําเนาและสาขาวิชาเอก ที่กําหนดในบัญชีรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

แผนการบรรจุ ทุน สควค. 2566 ทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท

3. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดขออนุมัติกําหนดตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เท่าจํานวนตามบัญชีรายละเอียดผู้สําเร็จการศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ลงในแบบบัญชีรายละเอียดขออนุมัติกําหนดตําแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและปริมาณงานสถานศึกษา (รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) สําหรับโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยให้ใช้อัตราว่างตามกรอบอัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. อนุมัติ เพื่อรองรับการบรรจุ นักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.)

4. กรณีที่สถานศึกษาไม่สามารถรองรับการบรรจุได้เพียงพอ เนื่องจากสถานศึกษามีสภาพ อัตรากําลังสายงานการสอนพอดีเกณฑ์หรือเกินเกณฑ์ แต่ขาดครูตามมาตรฐานวิชาเอกที่กําหนด ให้มีในสถานศึกษา ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบหลักการให้บรรจุนักศึกษาทุนโครงการนักเรียนทุนรัฐบาลที่ได้ทํา สัญญาผูกพันตามโครงการอยู่ก่อนวันที่เกณฑ์อัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลบังคับใช้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
4.1 ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอกตามมาตรฐานวิชาเอก ในสถานศึกษา ที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตรากําลังในสาขาวิชาเอกนั้นต่ํากว่าเกณฑ์อัตรากําลัง ที่ ก.ค.ศ. กําหนด ตามหนังสือที่อ้างถึงก่อน
4.2 หากไม่มีสถานศึกษาตามข้อ 4.1 ให้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งในวิชาเอก ตามมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษาที่เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อผูกพันของโครงการ ซึ่งมีอัตรากําลัง ในสาขาวิชาเอกนั้นพอดีหรือเกินเกณฑ์อัตรากําลังที่ ก.ค.ศ. กําหนด

Advertisement

ว5431

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คืนตำแหน่งครู โรงเรียนขนาดเล็ก ส.ส.พรรคก้าวไกล เรียกร้องให้มีการทบทวน มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562-2565)

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/